Raha tagasi garantii

1. Tagastamisõigus

 

1.1 Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus).

1.2 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Ostust taganemise avalduse leiab siit

1.3 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Viimistluspood.ee-le saadetud kirjalikult aadressile info@viimistluspood.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul.

1.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

1.5 Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Viimistluspood.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

1.6 Viimistluspood.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud (va transpordikulu), eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Viimistluspood.ee-le.

1.7 Kauba tagastamise kulu kannab Tarbija. Viimistluspood.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Tarbija tellimuses olevale tootele (st ekslikult saadeti vale toode).

1.8 Juhul kui Tarbija kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Tarbijal õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@viimistluspood.ee vastavasisulise avalduse. Tarbija poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14 päeva jooksul peale Tarbija poolt vastava avalduse esitamist. Viimistluspood.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Tarbija tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud tooted olid tellitud lähtuvalt Tarbija erisoovist st. tootjalt spetsiaalselt Tarbija jaoks tellitud tooteid, mida ei esine Viimistluspood.ee internetipoe standardvalikus.

1.9 Viimistluspood.ee jätab endale õiguse tühistada Tarbija tellimus juhul, kui tellitud kaup on Viimistluspood.ee laos otsas ning Tarbija ei ole nõus Viimistluspood.ee poolt pakutava asendustootega või pikenenud tarneajaga.

 

2. Pretensioonide esitamise kord

 

2.1 Viimistluspood.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2.2 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Tarbija õiguse nõuda Viimistluspood.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

2.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

2.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@viimistluspood.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ning fotod.

2.5 Pretensiooni läbi vaatamiseks esitab Tarbija Viimistluspood.ee-le arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

2.6 Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

2.7 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Tarbija nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Viimistluspood.ee-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Tarbija võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

2.8 Puudusega toote/detaili asendamise korral on Viimistluspood.ee-l õigus nõuda Tarbijalt puudusega toote/detaili tagastamist. Viimistluspood.ee kannab toote/detaili parandamise või asendamise kulud. Kui Tarbija nõuab õigustatult asja parandamist ja Viimistluspood.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Tarbija asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Viimistluspood.ee-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

2.9 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Tarbija poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Tarbija süü või hoolimatuse tõttu või vale hoiustamise tõttu tekkinud asjaoludest jätab Viimistluspood.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Tarbija poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Tarbija ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

2.10 Raha tagastamist on Tarbijal võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Viimistluspood.ee keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi.

 

3.Tarbija õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole

 

3.1 Kui Viimistluspood.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Viimistluspood.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

To Top